รำศิลปะไทยรามัญ บ้านมอญ

ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

รำศิลปะไทยรามัญ บ้านมอญ

            ตำบลบ้านเก่า เป็นตำบลที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาร์ จึงมีกลุ่มชาติพันธุ์พม่า-มอญ อาศัยอยู่เป็นชุมชนมอญ

ชาวบ้านเรียกว่า หมู่บ้านมอญพุน้ำร้อน โดยกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวจะมีศิลปะการแสดงประจำถิ่น ที่จะแสดงในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓

ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงบรรพบุรุษมอญ ในปัจจุบันชาวบ้านมอญจะทำบุญให้กับบรรพบุรุษ และนำการแสดงต่างๆ

มาประกอบเข้ากับการทำบุญนี้ด้วย นั่นคือ การร่ายรำประกอบเสียงเพลง ได้แก่รำเพลงคนทำนา (สมา มะงัย: ภาษามอญ)

และเพลงอัญเชิญพระเกศาธาตุ (ตะปา ตะปลน: ภาษามอญ)

           การแสดงนี้ยังคงเป็นการแสดงที่สืบทอดต่อมายังรุ่นลูกหลาน และเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่น

ที่คณะครูโรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า1) ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุน ให้กับนักเรียนในชุมชน

ได้สืบทอดศิลปะการแสดงท้องถิ่นนี้ต่อไป

 

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง