ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

          ตำบลบ้านเก่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ถือเป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากปรากฏหลักฐานว่าตำบลบ้านเก่าเป็นถิ่นอารยธรรมของมนุษย์ในยุคสมัยหินใหม่ จากการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้น โดยเฉลยศึกสัมพันธมิตร (ชาวฮอลันดา) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผู้ค้นพบ

          ตำบลบ้านเก่าแต่เดิมมีชื่อว่า "บ้านเก่า" เป็นหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 ในเขตตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย ได้แยกออกจากตำบลจรเข้เผือกจัดตั้งเป็นตำบลบ้านเก่า (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย) เมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ในสมัยนั้น คือ

หมู่ที่ 1              ชื่อบ้านเก่า

หมู่ที่ 2              ชื่อบ้านห้วยน้ำขาว

หมู่ที่ 3              ชื่อบ้านท่าโป๊ะ

หมู่ที่ 4              ชื่อบ้านพุน้อย

หมู่ที่ 5              ชื่อบ้านลำทหาร

หมู่ที่ 6              ชื่อบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 7              ชื่อบ้านหนองบ้านเก่า

          ในระยะเวลา 20 ปี  ที่ผ่านมา  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นใหม่อีก  8 หมู่บ้านด้วยกัน คือ 

ได้แยกหมู่ที่ 3    บ้านท่าโป๊ะ                ออกเป็นหมู่ที่   8    บ้านตอไม้แดง

ได้แยกหมู่ที่ 1    บ้านเก่า                    ออกเป็นหมู่ที่   9    บ้านลำทราย

ได้แยกหมู่ที่ 2    บ้านห้วยน้ำขาว           ออกเป็นหมู่ที่  10   บ้านตะเคียนงาม

ได้แยกหมู่ที่ 5    บ้านลำทหาร              ออกเป็นหมู่ที่  11   บ้านสามหนอง

ได้แยกหมู่ที่ 2    บ้านห้วยน้ำขาว           ออกเป็นหมู่ที่  12   บ้านพุน้ำร้อน

ได้แยกหมู่ที่ 1    บ้านเก่า                    ออกเป็นหมู่ที่  13   บ้านท่าทุ่งนา

ได้แยกหมู่ที่ 7    บ้านหนองบ้านเก่า       ออกเป็นหมู่ที่  14   บ้านประตูด่าน

ได้แยกหมู่ที่ 2    บ้านห้วยน้ำขาว           ออกเป็นหมู่ที่  15   บ้านใหม่ห้วยน้ำขาว

          ปัจจุบันตำบลบ้านเก่า มีหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 15 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะจากสภาตำบลบ้านเก่า ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539

          การเดินทางจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีมายังตำบลบ้านเก่า สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต) เส้นกาญจนบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร และแยกเข้าสู่ตำบลบ้านเก่าบริเวณสี่แยกบ้านเก่า โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3229 อีก 14 กิโลเมตร ก็จะถึงตำบลบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่ามีระยะห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 32 กิโลเมตร

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

       “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริหารโปร่งใส  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  

ปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ”

พันธกิจ

พันธกิจที่  1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

พันธกิจที่  2 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มั่นคง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่  3 พัฒนาระบบการศึกษา  สาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม           และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่  4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่  5 สร้างจิตสำนึกประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ                 และสิ่งแวดล้อม          

ยุทธศาสตร์

 1. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน

 2. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จำหน่ายสินค้า ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 3. การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

 4. การบริหารโปร่งใส ยุติธรรม  ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม

 5. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 6. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

 

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านเก่า 706 801 814 1,615 คน
หมู่ที่ 2 ห้วยน้ำขาว 945 994 928 1,922 คน
หมู่ที่ 3 ท่าโป๊ะ 254 452 418 870 คน
หมู่ที่ 4 พุน้อย 225 244 266 510 คน
หมู่ที่ 5 ลำทหาร 527 732 735 1,467 คน
หมู่ที่ 6 ทุ่งศาลา 253 350 353 703 คน
หมู่ที่ 7 หนองบ้านเก่า 410 679 572 1,251 คน
หมู่ที่ 8 ตอไม้แดง 86 87 76 163 คน
หมู่ที่ 9 ลำทราย 579 643 638 1,281 คน
หมู่ที่ 10 ตะเคียนงาม 491 1,104 893 1,997 คน
หมู่ที่ 11 สามหนอง 170 217 221 438 คน
หมู่ที่ 12 พุน้ำร้อน 588 873 672 1,545 คน
หมู่ที่ 13 ท่าทุ่งนา 146 296 259 555 คน
หมู่ที่ 14 ประตูด่าน 185 266 254 520 คน
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ห้วยน้ำขาว 404 608 582 1,190 คน
ข้อมูลรวม : คน


สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่และอาณาเขต

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 335.16 ตารางกิโลเมตร

หรือคิดเป็นจำนวนไร่ประมาณ 209,477 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดังนี้

     ทิศเหนือ           ติดต่อกับ   ตำบลสิงห์   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศใต้               ติดต่อกับ   ตำบลจรเข้เผือก  อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   ประเทศสหภาพเมียนมาร์

(บริเวณบ้านพุน้ำร้อน,บ้านห้วยน้ำขาว,บ้านตะเคียนงาม)

 

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

 

สภาพภูมิประเทศ

      ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลบ้านเก่าจะเป็นลักษณะที่ราบเชิงเขาสลับภูเขาสูง ตั้งอยู่ในเขตเงาฝน

คือ  ภูเขาสูงจะบังฝนไว้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลผ่านพื้นที่ภายในตำบลไปอย่างรวดเร็ว

ตำบลบ้านเก่า  มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำแควน้อย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่

ที่หล่อเลี้ยงภาคเกษตรกรรม (เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์) ตลอดจนยังคงมีสภาพป่าไม้ที่ค่อนข้างอุดม-

สมบูรณ์ และยังคงได้เห็นป่าบางชนิดอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานทหารคอยควบคุมดูแลอยู่

โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ คือ บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 2

บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 10, บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 และบ้านใหม่ห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 15            

สภาพภูมิอากาศ 

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกับจังหวัดในภาคกลางทั่วไป 

คือ มี 3 ฤดู

     ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือน พฤษภาคม ของทุกปี

     ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือน ตุลาคม ของทุกปี        

     ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปลายเดือน มกราคม ของทุกปี

     (ซึ่งอากาศค่อนข้างหนาวจัดระหว่างกลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือนมกราคม)

การเมืองการปกครอง 

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  มีพื้นที่หมู่บ้านในความรับผิดชอบทั้งหมด 15 หมู่บ้าน  

โดยมีรายชื่อหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน ดังนี้ คือ

หมู่ที่   1  ชื่อบ้านบ้านเก่า           หมู่ที่   5  ชื่อบ้านลำทหาร       

หมู่ที่   2  ชื่อบ้านห้วยน้ำขาว      หมู่ที่   6  ชื่อบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่   3  ชื่อบ้านท่าโป๊ะ            หมู่ที่   7  ชื่อบ้านหนองบ้านเก่า

หมู่ที่   4  ชื่อบ้านพุน้อย             หมู่ที่   8  ชื่อบ้านตอไม้แดง

หมู่ที่   9  ชื่อบ้านลำทราย          หมู่ที่ 13  ชื่อบ้านท่าทุ่งนา

หมู่ที่ 10  ชื่อบ้านตะเคียนงาม     หมู่ที่ 14  ชื่อบ้านประตูด่าน

หมู่ที่ 11  ชื่อบ้านสามหนอง        หมู่ที่ 15  ชื่อบ้านใหม่ห้วยน้ำขาว

หมู่ที่ 12  ชื่อบ้านพุน้ำร้อน

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนภายในตำบลบ้านเก่า 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพของประชากร

     ประชาชนภายในตำบลบ้านเก่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมโดยถ้าคิดคำนวณ

เป็นร้อยละของอาชีพประชากรจะได้ดังนี้

     -  อาชีพทำไร่                  คิดเป็นร้อยละ 85  ของประชากรทั้งตำบล

     -  อาชีพเลี้ยงสัตว์             คิดเป็นร้อยละ 10  ของประชากรทั้งตำบล

     -  ภาคบริการและรับจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  5   ของประชากรทั้งตำบล

        (รวม  100  ของประชากรทั้งตำบล)

     -  พืชเกษตรที่สำคัญที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรภายในตำบล คือ อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด ,

        ผักสวนครัว และผลไม้

     -  สัตว์เลี้ยงที่ทำรายได้ให้แก่ประชากรภายในตำบล คือ โค, ไก่, เป็ด, หมู และปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ

 

 โดยประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน แยกตามอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้

ที่

สายอาชีพ

รายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน(บาท)

ระยะเวลา

1.

2.

3.

 ทำไร่

 เลี้ยงสัตว์

 รับจ้าง และบริการ

50,000

40,000

30,000

ต่อปี

ต่อปี

ต่อปี

 

แหล่งธุรกิจบริการ

     -  สถานีน้ำมันหัวจ่าย                        จำนวน  6  แห่ง

     -  ปั้มหลอด                                    20-30  แห่ง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่       

     -  โรงสีข้าว                                    จำนวน  2  แห่ง

     -  รีสอร์ท                                       จำนวน  6  แห่ง

     -  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ)   1 แห่ง

     -  อาคารร้านค้า ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 40-50 แห่ง (กระจายอยู่ทั่วไป)

กลุ่มพลังมวลชน

     -  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน   จำนวน  200  คน

     -  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 1 กลุ่ม           จำนวน  30   คน

     -  คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน       จำนวน  70   คน

     -  คณะกรรมการเยาวชนตำบล 1 กลุ่ม               จำนวน  20   คน

     -  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 1 กลุ่ม                จำนวน  60  คน

     -  กลุ่มอาสาสมัครอาชีพเสริม  3 กลุ่ม                จำนวน  80-100 คน

สภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การศึกษา

     -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา               จำนวน    9   แห่ง

     -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                จำนวน     2   แห่ง

     -  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ    จำนวน     1   แห่ง

     -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน              จำนวน     4   แห่ง

     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         จำนวน     5   แห่ง

องค์กรทางศาสนา

     -  วัด                                              จำนวน  13   แห่ง

     -  สำนักสงฆ์                                     จำนวน    1   แห่ง

     -  ศาลเจ้า                                        จำนวน    8   แห่ง

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

     เส้นทางคมนาคมจากภายนอกเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า และเส้นทางคมนาคมติดต่อ

ภายในเขตรับผิดชอบทั้ง 15 หมู่บ้าน  จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีติดต่อไปมาหาสู่กันได้สะดวก  โดยใช้

ถนนลาดยางของหน่วยงานราชการ  มีถนนลาดยางสายสำคัญๆ  4  สายด้วยกัน  ได้แก่

1. ถนนลาดยางสายบ้านเก่า  -  กาญจนบุรี  ถนนหมายเลข (3229)

2. ถนนลาดยางสายบ้านเก่า  -  วังสิงห์  ติดต่อกับตำบลสิงห์  อำเภอไทรโยค

3. ถนนลาดยางสายบ้านเก่า  -  พุน้ำร้อน  (ถนนภายในตำบลบ้านเก่า)

4. ถนนลาดยางสายบ้านเก่า  -  ด่านมะขามเตี้ย  ติดต่อกับตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ย

การโทรคมนาคม

     -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขย่อย          จำนวน  1  แห่ง

     -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                       จำนวน  15  แห่ง

     -  จานรับสัญญาณดาวเทียม (ติดตามบ้านบริเวณหมู่บ้านชายแดน) 20-30  แห่ง

การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ

     -  ระบบไฟฟ้า  ประชากรภายในตำบลมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน

จะมีก็แต่ประชากรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ลึกเข้าไป ห่างไกลชุมชนเท่านั้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

     -  การประปา  ภายในตำบลบ้านเก่ามีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  โดยมีการสร้างระบบ

หอถังประปาหมู่บ้าน  ตามแบบกรมอนามัย ค 17/8  และ ค 7/6  พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำสะอาด

(ปัจจุบันยังไม่เพียงพอ  กำลังดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมโดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงายอื่นหรือ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าเอง)  จ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคและ

บริโภค  นอกจากนี้ยังมีระบบประปา  ภูเขานำน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาให้ประชาชนได้ใช้อีกด้วย (โดยจะมี

คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านดูแลเรื่องการจัดเก็บและซ่อมแซมบำรุงรักษา)

การสาธารณสุขและอนามัย

     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       จำนวน  5  แห่ง

     -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                     จำนวน  4  แห่ง

     -  คลินิกมาลาเรีย                               จำนวน  3  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     -  สถานีตำรวจย่อย                            จำนวน  2  แห่ง

     -  ตำรวจชุมชนประจำตำบลพร้อมราษฎรอาสาสมัคร       จำนวน      1  แห่ง

     -  ชุดควบคุมพื้นที่ (ทหาร)                   จำนวน  2  แห่ง

     -  ด่านตำรวจ/ทหาร                           จำนวน  5  แห่ง

แหล่งน้ำที่ทำการสร้างขึ้น

     -  ฝายน้ำล้นขนาดกลาง                    5    แห่ง (กระจายอยู่ตามพื้นที่)

     -  บ่อน้ำตื้น                                  40    แห่ง (กระจายอยู่ตามพื้นที่)

     -  บ่อน้ำโยก                                 21    แห่ง

     -  คลองส่งน้ำพลังไฟฟ้า                   3    แห่ง

     -  สระน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก     40    แห่ง (กระจายอยู่ตามพื้นที่)

ทรัพยากรธรรมชาติ

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  มีสภาพพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอาทิเช่น ป่าไม้ 

และแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด   โดยเฉพาะไม้ไผ่นานาชนิดนอกจากนี้

ยังมีแหล่งแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ ดีบุก และวุลแฟลม ดินลูกรัง และมีแหล่งน้ำพุน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ  (ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตสัมปทานเหมืองแร่รอการบูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

แห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี) สัตว์ป่าก็ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่มากเหมือนอดีต  เนื่องจากราษฎร

บุกรุกทำลายป่าเพื่อเพาะปลูกหาที่ทำกินจึงเป็นปัญหาที่จะต้องรีบดำเนินการแก้ไข

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

     -  แม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน           1   สาย (แม่น้ำแควน้อย)

     -  ลำน้ำ, ลำห้วยธรรมชาติ             3   สาย

     -  บึง , คลอง ,หนองและอื่น ๆ      12   สาย

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวกาญจนบุรีและ

จังหวัดใกล้เคียงรู้จักเป็นอย่างดี ก็คือ “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า” ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3

บ้านท่าโป๊ะ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (บริเวณทางหลวงหมายเลข 3229)

ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่านี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมอารยธรรม เครื่องมือเครื่องใช้

ของมนุษย์สมัยโบราณ มีการจัดการวางรูปแบบให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติได้ชม

อย่างเป็นสัดส่วน มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และแนะนำตอบข้อซักถามให้แก่นักท่องเที่ยว

เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงด้านข้อมูลแก่ผู้สนใจ จึงถือว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวชมแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน